งาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”

11011009_996125183766322_8312897415550997003_o

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วราชอาณาจักรได้พร้อมกันจัดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

งาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เป็นมหกรรมการแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมซึ่งรวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๒ และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ เข้าด้วยกัน จัดขึ้นตามแนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี: ๗๐๐ ปี สังคีต–ศิลป์แห่งสยามประเทศ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยนับตั้งแต่กรุงสุโขทัย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งพระบรมราชูปถัมภกและศิลปิน เป็นเหตุให้บ้านเมืองวัฒนาสถาพรด้วยสมบัติทางวัฒนธรรมสืบมาจนทุกวันนี้ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็น“วิศิษฏศิลปิน” ผู้เปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพ และทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ในการฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนางานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคง

การแสดงและกิจกรรม ประกอบด้วย
๑. การแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมร่วมกันทุกสถาบันในพิธีเปิด
๒. การแสดงดนตรีไทยของแต่ละสถาบัน และกลุ่มภาค
๓. การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละสถาบัน และกลุ่มภาค
๔. การเสวนาวิชาการและการจัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕. งานเลี้ยงสังสรรค์ พิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์ และพิธีปิด
๖. การออกร้านสินค้าและอาหาร ๔ ภาค และกิจกรรมรื่นเริง

ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทย”

Songkran

กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทย” วันที่ 8-9 เมษายน 2558
วันงานจะมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทราย
จำลองบรรยากาศงานวันสงกรานต์ แต่โบราณมา จัดแสดงไว้ให้ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ลานองค์พระพุทธมหิดล มงคลวรญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป

WordPress theme: Kippis 1.15