ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายธรรมะ โดยพระมหาสมปอง ตาลฺปุตโต

Dhamma

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู่ที่สนใจ
ร่วมฟังบรรยายธรรมะ

เรื่อง

“ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน : พิษภัยของการทุจริตคอรัปชั่น

โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

เวลา 14.00-16.00 น.

ณ ห้อง 32 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าที่ได้ที่

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 – 849 – 4517 (กองกิจการนักศึกษา)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.orsa.mahidol.ac.th/main/dhamma

 

ภาพกิจกรรม

WordPress theme: Kippis 1.15