เปิดตาใน บัณฑิตไทยไม่โกง

»Ô´µÒã¹ Poster2

วันนี้คุณเปิดตาในของคุณหรือยัง?
เปิดตาใน บัณฑิตไทยไม่โกง

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. เปิดลงทะเบียน 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. เปิดลงทะเบียน 12.00 น.
ณ ห้องประชุม L500 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี

โดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา 02 – 849 – 4517 และ 02 – 849 – 4657

ท้าให้คุณลองเปิด”ตาใน”โดย
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการบ้านมหิดล
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

WordPress theme: Kippis 1.15