กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทย”

Songkran

กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทย” วันที่ 8-9 เมษายน 2558
วันงานจะมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทราย
จำลองบรรยากาศงานวันสงกรานต์ แต่โบราณมา จัดแสดงไว้ให้ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ลานองค์พระพุทธมหิดล มงคลวรญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป

WordPress theme: Kippis 1.15