เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

                  “บทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  อันได้แก่ การทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกของชาติ ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมที่พึงประสงค์และเป็นที่ต้องการของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ ความสำนึกของการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีมนุษยธรรม มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีโลกทัศน์สากล มีความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม อารยธรรม ศาสนาและปรัชญา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม     

                  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันประกอบด้วยผู้แทนจากทุกส่วนงาน จัดประชุมร่วมระดมความคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ทุกส่วนงานทราบโดยทั่วกัน นำไปสู่การมุ่งเน้นให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรณาการการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม กับการดำเนินภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา และการบริการวิชาการ

                  เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้และการถ่ายทอด ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน และเป็นขุมทรัพย์ความรู้ของชุมชน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทำนุบำรุง เผยแพร่ สนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ ทรัพยากรที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐและเอกชน มาพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย สร้างบรรยากาศทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษา ไทยและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อไป

     สามารถดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่นี่   และแนะนำติชมได้ที่ e-mail:muculture@mahidol.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15